Χάρτης ιστοσελίδας   Επιστ. υπεύθυνοι   Βοήθεια   Επικοινωνία      
 


 
    Βρίσκεστε εδώ: Συνεργασία τάξεων  
 
  Εισαγωγή  
  Μαθήματα  
  Χρονολόγιο  
  Συνεργασία τάξεων  
  Ηλεκτρονικά βοηθήματα  
  Επίπεδα γλωσσομάθειας  
  Συνδέσεις  
  Forum Επικοινωνίας    Ομάδες εργασίας  
  Λίγα λόγια...  
  Θεωρητικό πλαίσιο  
Δικτυακοί τόποι για "Συνεργασία Τάξεων"

Με τον σύγχρονο όρο «αδελφοποίηση τάξεων» αναφερόμαστε σε συνθήκες (δια)σύνδεσης και διαδικτύωσης ανάμεσα σε τάξεις γεωγραφικά απομακρυσμένες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, τη δημιουργία κοινών εργασιών και τη συνεργατική μάθηση. Η διαδικτύωση αυτή μπορεί να γίνει σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, για ένα ή για περισσότερα μαθήματα ή για δραστηριότητες πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα. Η εύρεση και ανταλλαγή πληροφοριών, οι από κοινού εργασίες και η συνεργατική μάθηση μας δίνουν και το εύρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορούμε να οργανώσουμε μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης σχολικών τάξεων.

Η σύνδεση ανάμεσα σε σχολικές τάξεις είναι αναγκαία ως μέτρο ενάντια στη γεωγραφική απομόνωση. Η απομόνωση έχει ως άμεσο επακόλουθο κάποια σχολεία να αδυνατούν να προσφέρουν πλήθος μαθησιακών ευκαιριών και συνεπώς οι μαθητές τους να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πηγές γνώσης.

Μέσω της αδελφοποίησης οι μαθητές βοηθούνται τόσο από συνομήλικους όσο και από υλικά μέσα (π.χ. ηλεκτρονικά λεξικά, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ενημερωτικές ιστοσελίδες, πλοήγηση σε μουσεία) που σε άλλη περίπτωση δεν διατίθενται. Με την ανάπτυξη του διαδικτύου και την εισαγωγή του στα σχολεία δεν εξυπηρετείται μόνο η επείγουσα ανάγκη της άρσης της γεωγραφικής απομόνωσης αλλά και η μόνιμη αναγκαιότητα της διεύρυνσης των μαθησιακών ευκαιριών για τους μαθητές.

Η αδελφοποίηση τάξεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους ομογενείς μαθητές/-τριες εκτός Ελλάδας που διδάσκονται ή θέλουν να διδαχθούν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, καθώς και για τους ξένους σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, καθώς αποκτούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τοποθεσίες και διευθύνσεις για θέματα νέας και αρχαίας ελληνικής ποίησης , ελληνικής ιστορίας και λογοτεχνίας.

Παρακάτω, αναφέρουμε κάποιους διαδικτυακούς τόπους που αφορούν το θέμα της αδελφοποίησης-συνεργασίας τάξεων:
Δεν υπάρχει ΅εγάλη πείρα στη διδασκαλία της Ελληνικής σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας στο διαδίκτυο. Υπάρχουν, όμως, δίκτυα ανά΅εσα σε σχολεία στην Ελλάδα (π.χ. το δίκτυο σχολείων ΟΔΥΣΣΕΑΣ (http://odysseia.cti.gr/odysseas). Όλοι αυτοί αποτελούν δυνά΅ει τους εταίρους και τις πηγές στη διαδικτυακή σύνδεση.

Η αδελφοποίηση τάξεων στο διαδίκτυο ΅πορεί να γίνει ΅ε πολλούς τρόπους, από τους οποίους δύο είναι βασικοί για την περίπτωση ΅ας, ανάλογα ΅ε το εύρος της δικτύωσης και τα γνωστικά αντικεί΅ενα που διδάσκονται:

 • Αδελφοποίηση ΅ίας προς ΅ία τάξη στα πλαίσια ενός συγκεκρι΅ένου ΅αθή΅ατος

 • Αδελφοποίηση ΅ίας τάξης ΅ε διαφορετικές τάξεις για διαφορετικά γνωστικά αντικεί΅ενα και διαφορετικά ζητή΅ατα στα πλαίσια ενός ΅αθή΅ατος
Στην πρώτη περίπτωση χρησι΅οποιού΅ε το διαδίκτυο για να φέρου΅ε σ' επαφή δύο συγκεκρι΅ένους εταίρους, στη δεύτερη περίπτωση χρησι΅οποιού΅ε το διαδίκτυο για να δη΅ιουργήσου΅ε δίκτυα τάξεων (Σκούρτου, 2001). Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων στο διαδίκτυο - Μάθηση ΅έσω ηλεκτρονικής σύνδεσης στο: Γλωσσικός Υπολογιστής, τεύχος 2/2001 (http://www.komvos.edu.gr)

To πρόγραμμα eTwinning, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 ως η κύρια δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναπτύχθηκε με σκοπό να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη χρήση των Η/Υ για την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων και να προωθηθεί έτσι ο διαπολιτισμικός διάλογος.

Ο κ. Jan Figel, Επίτροπος αρ΅όδιος για θέ΅ατα παιδείας και κατάρτισης, δήλωσε: «Το πρόγρα΅΅α eTwinning ΅πορεί να φέρει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης στις αίθουσες διδασκαλίας των παιδιών ΅ας. Συ΅΅ετέχοντας στο πρόγρα΅΅α αυτό, οι ΅αθητές ΅αθαίνουν να εκτι΅ούν άλλους πολιτισ΅ούς και άλλες γλώσσες, ενισχύοντας συγχρόνως τις δεξιότητές τους στη χρήση υπολογιστών. Με τον τρόπο αυτόν, το πρόγρα΅΅α eTwinning όχι ΅όνο φέρνει πιο κοντά τους Ευρωπαίους όλων των περιοχών της ηπείρου ΅ας, αλλά, επιπλέον, βοηθά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζεται η οικονο΅ία ΅ας, η οποία κυριαρχείται ολοένα και περισσότερο από τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ).»

Η δραστηριότητα eTwinning βραβεύει κάθε χρόνο σχέδια σχολείων από όλη την Ευρώπη με βάση τα εξής στοιχεία:

 • Παιδαγωγική καινοτομία
 • Ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα
 • Δημιουργική χρήση των ΤΠΕ
 • Βιωσιμότητα
 • Δυνατότητα μεταφοράς

Τα βραβεία χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες (παιδιά ηλικίας 4-12, 13-15 και 16-19 ετών) [IP/07/222, 22 Φεβρουαρίου 2007, Βρυξέλλες, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/222&format=PDF&aged=1&language=EL&guiLanguage=en]

Στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning υλοποιούνται διάφορες ενέργειες:

 • Εντοπισμός και ανάλυση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών: αναλύονται υφιστάμενες πρακτικές, επισημαίνονται αξιόλογα σχέδια, παρέχονται μελέτες περιπτώσεων, υλικά και μέθοδοι αξιολόγησης, με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων συνεργασίας (π.χ. εικονικές τάξεις διδασκαλίας, διαμόρφωση κοινών προγραμμάτων σπουδών, πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, χρήση κοινών εργαλείων και μέσων διδασκαλίας)

 • Δημιουργία δικτύου στήριξης της αδελφοποίησης: απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς με πείρα στον τομέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας, παρέχεται παιδαγωγική στήριξη και καθοδήγηση, εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εταίρων, μέθοδοι για την ανταλλαγή εμπειριών και ένας κεντρικός κόμβος στο διαδίκτυο

 • Στήριξη στα δίκτυα συνεργασίας στον τομέα της συνεχούς επιμόρφωσης των διδασκόντων και του άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού

 • Ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας


Πώς μπορείς να γίνεις μέλος της δράσης eTwinning;

Στην ιστοσελίδα http://etwinning.sch.gr παρέχονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω δράση. Στην αριστερή πλευρά της ιστοσελίδας υπάρχουν ερωτήσεις που προκύπτουν από την ανάγκη των εκπαιδευτικών που θέλουν να συμμετέχουν στη δράση και δε γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να το επιτύχουν. Οι απαντήσεις που δίνονται είναι άκρως κατατοπιστικές και βοηθούν όλους τους εκπαιδευτικούς. Πολύ ενδιαφέρον είναι το βίντεο που διατίθεται στην ιστοσελίδα και το οποίο μπορεί ο καθένας να το παρακολουθήσει αρκεί να ακολουθήσει τη διαδρομή «Τι είναι το eTwinning; (παρουσίαση Flash)» που βρίσκεται με πράσινους χαρακτήρες στο δεξί μέρος της αρχικής σελίδας στο διαδίκτυο. Εκεί παρέχονται όλες οι οδηγίες εγγραφής στη δράση eTwinning και μάλιστα με τρόπο πολύ παραστατικό ώστε να βοηθηθεί ακόμα και ο εκπαιδευτικός εκείνος που δεν είναι εξοικειωμένος με τη χρήση των ΤΠΕ.


 
Copyright (c) 2007-2009. All rights reserved.